PortalViP
5 info@portalvip.pl 
URODA
OPINIE FINANSE CAFE NEWS


Złóż wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej.

1Ruszyła nowa pula dotacji unijnych z perspektywy 2014 – 2020. Można otrzymać 100 000 zł dofinansowania na założenie działalności gospodarczej prowadzonej w gminach i miastach – gminach do 5 000 mieszkańców a na przetwórstwo nawet 300 000 zł. W szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynosić nawet do 3 000 000 zł. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) zakłada poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
1Szczególnie interesującym instrumentem wsparcia jest pomoc udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne, osoba prawne lub jednostki organizacji nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub działają jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, również rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. 1Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

Zapraszamy…

Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
FACEBOOKwww.marketingvip.pl