News Portal
newsportal.pl info@newsportal.pl
URODA OPINIE FINANSE CAFE NEWSInterpretacje Podatkowe KAS
News Portal News Portal News Portal

      Od pierwszego marca obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta oficjalnie reformuje system kontroli podatkowej i jak stwierdził Premier Morawiecki „rozpoczyna się nowa historia w administracji skarbowej”. Właściwie tak jest, ponieważ nowe uprawnienia aparatu skarbowego w praktyce nie dają większych szans na obronę zwykłemu podatnikowi. Ustawa o KAS nie likwiduje urzędów skarbowych, urzędów celnych, tylko je łączy w urzędy celno- skarbowe i wprowadza reformę kontroli karbowych. Dotychczas kontrole podatkowe były wykonywane w oparciu o ustawę o Urzędach Kontroli Skarbowej.
    Od 1 marca przeprowadzane są kontrole celno-skarbowe, które bez uprzedzenia mogą wykonywać inspektorzy celno – skarbowi jak również policja skarbowa, czyli wzmocnione siły specjalne fiskusa. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która w pewnych sytuacjach pozwalała podatnikowi na uporządkowanie dokumentacji przestała mieć znaczenie. Na mocy nowych przepisów urzędnicy skarbowi mają możliwość kontroli mieszkania podatnika jak również mieszkań osób trzecich, np. kontrahentów kontrolowanego przedsiębiorcy. Wprawdzie od 1 stycznia 2017 r. został poszerzony katalog instrumentów ochrony przed zakwestionowaniem rozliczeń podatnika przez organy podatkowe o objaśnienia podatkowe i utrwaloną praktykę interpretacyjną, ale zastosowanie tych instrumentów musi być bardzo precyzyjne i zgodne z ordynacją podatkową. Zmiany w prawie oznaczają, że przedsiębiorcy mogą korzystać w sumie z sześciu różnych instrumentów ochrony: - interpretacja indywidualna, - interpretacja ogólna, - APA (porozumienia odnośnie do cen transakcyjnych), - opinie zabezpieczające. - objaśnienia podatkowe - utrwalona praktyka interpretacyjna 1Interpretacje indywidualne są najczęściej stosowane jako sposób zabezpieczenia rozliczeń podatkowych. Do niedawna były wydawane w imieniu ministra finansów przez upoważnionych do tego dyrektorów izb skarbowych.
      Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt uzyskania interpretacji jest niewielki i wynosi 40 zł (za dany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe). Zastosowanie się do otrzymanej interpretacji nie może szkodzić podatnikowi – tak mówi ustawa. Zakres ochrony wynikający z uzyskanej interpretacji zależy jednak od momentu, w którym podatnik uzyskał interpretację – przed czy po zdarzeniu gospodarczym. W tym pierwszym przypadku, późniejsza zmiana interpretacji lub zakwestionowanie rozliczeń przeprowadzonych na jej podstawie nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty zaległego podatku jak również odsetek od takiej zaległości. Podatnik nie może być także pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Natomiast w drugiej sytuacji, w przypadku zakwestionowania rozliczeń konieczna byłaby zapłata podatku. Jednakże podatnik jest chroniony przed zapłatą odsetek i odpowiedzialnością karną skarbową. Przy składaniu wniosku o interpretację indywidualną konieczne jest skrupulatne opisanie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, do którego odnosi się wniosek. Jeżeli okazałoby się, że stan faktyczny został opisany we wniosku w sposób niewłaściwy (niezgodnie z rzeczywistością), to wtedy taka interpretacja nie chroni podatnika. Ważne jest jednak, że nie każda rozbieżność będzie miała taki negatywny efekt. Jedynie różnice w stosunku do tych elementów stanów faktycznych, które zostały zakwestionowane i które miały wpływ na prawno-podatkową kwalifikację danej sytuacji, mogą spowodować brak ochrony.
        Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż interpretacje indywidualne nie chronią, jeżeli dotyczą unikania opodatkowania lub nadużycia prawa w VAT. Mowa tu o tych wszystkich interpretacjach, które zostały wydane po 14 lipca 2016 r. natomiast interpretacje wydane do 14 lipca 2016 r. chronią podatnika, nawet jeżeli opisana w nich sytuacja dotyczyła unikania opodatkowania, pod warunkiem, że korzyść podatkowa została osiągnięta do końca 2016 r. Zastosowanie się do otrzymanej interpretacji na podstawie w/w instrumentów nie może szkodzić podatnikowi. Niestety, ocenę czy podatnik w odpowiednim zakresie zastosował się do wydanej interpretacji i czy uzyskał ją w sposób prawidłowy rozstrzygnie urzędnik skarbowy a ewentualny skuteczny sprzeciw podatnik może składać tylko w sądzie….

M.P. 2017

podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r. poz. 1947) podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
  • Kontakt
  • Sugestie
  • Uwagi i Opinie
  • Kontakt
  • Archiwum
  • Współpraca
News Portal
35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 11A/316/n

m300.pl