PortalViP
5 info@portalvip.pl 
URODA
OPINIE FINANSE CAFE NEWS

Konstytucja Dla Biznesu

1Od 1 stycznia wchodzą w życie niektóre przepisy usuwające bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej i 230 mln zł oszczędności już w pierwszym roku obowiązywania – takie mają być skutki ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. W jaki sposób doliczono się tych milionów nie wiadomo… Nowe rozwiązania mają chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów – bez zmiany samych przepisów. Będzie to oznaczać, że przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów mają mieć taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji – o ile stosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej.  Wprowadzono także instytucję „objaśnień podatkowych”, czyli ogólnych, praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, napisanych prostym językiem, wydawanych przez 1ministra właściwego do spraw finansów. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmienia 18 innych ustaw – m.in. prawo budowlane, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, prawo finansowe, prawo dotyczące dozoru technicznego czy prawo ochrony środowiska. Jest ona elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców – tzw. „100 zmian dla firm”.  Za jedną z najważniejszych zmian uważa się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa. Ustawa zakłada także wprowadzenie ważnych gwarancji ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, np. możliwość skargi do sądu na przewlekłości czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli, uprawdopodobniania.  Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów), do którego podatnicy
1podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zwiększa także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, według nowych przepisów, firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obecnie obowiązek ten nie dotyczy firm zatrudniających poniżej 20 pracowników. Ustawa przewiduje także rozwiązanie, zgodnie z którym organy kontroli powinny planować i przeprowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Tzw. analiza ryzyka (dokument wewnętrzny administracji) powinna wykazać obszary, w których ryzyko naruszenia przepisów 1jest największe. Ciekawe jak to będzie wyglądać w praktyce… Wprowadzono też zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez dany organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ.  Zmiany objęły również prawo budowlane, zwalniając niektóre roboty budowlane z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.  Większość przepisów ustawy wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.

M.P.

CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
FACEBOOKwww.marketingvip.pl