PortalViP
5 info@portalvip.pl 
URODA
OPINIE FINANSE CAFE NEWS
Nowe Prawo Przedsiębiorców…


portalvip.pl portalvip.pl portalvip.pl

Nowe Prawo Przedsiębiorców…

 

Od 30 kwietnia 2018 roku zaczynie obowiązywać ustawa „Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej” (Dz.U. z dnia 30 marca 2018 r. poz. 650). Jest to kolejna bardzo istotna zmiana dotychczas obowiązującego prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Poza ogólnymi zapisami opisującymi relacje przedsiębiorca – urzędnik ustawodawca wprowadza nowe rozwiązania prawne ułatwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczególną uwagę jak i spore emocje wywołuje zapis dotyczący działalności tzw. „nierejestrowej”, gdzie podatnik nie musi zakładać działalności gospodarczej, jeżeli jego miesięczne przychody nie przekroczą połowy najniższego wynagrodzenia (2100 za 2018 r.), czyli obecnie 1050, i przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania licencji, koncesji, czy innych pozwoleń i musi być wykonywana osobiście. Ministerstwo Finansów deklaruje, iż działalność ta będzie rozliczana na zasadach ogólnych… wydaje się, że dotyczy to podatku dochodowego. Niewyjaśniona zostaje kwestia podatku Vat. Wprawdzie osoba osiągająca przychód w kwocie 1050 zdecydowanie korzysta z ulgi (nie płaci podatku VAT) to jednak na podstawie Art. 109. powinna prowadzić ewidencje VAT, która to z kolei określi wysokość przychodu… „Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym”…, W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 22%. Natomiast Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od 1.01.2011 r. do 31.12.2018 r. stawka podatku wynosi 23%., no cóż, jest to nowy rodzaj działalności i tak do końca nie wiadomo w jaki sposób zostanie rozliczona przez Urzędy skarbowe… Brak rejestracji to nie jest to samo co brak dochodu…, a jeśli jest dochód to jest i podatek…Miejmy nadzieje, że Ministerstwo Finansów dodatkowo określi i wyjaśni sposób rozliczania działalności nierejestrowej tak z podatku dochodowego jak i podatku VAT…

Innym rozwiązaniem prawnym które do tej pory nie było stosowane to tak zwana działalność na próbę. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą której wcześniej nie prowadzili przez ostatnie 60 miesięcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności (społecznie – nie zdrowotne !!!). Ustawa przewiduje, iż okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez początkującego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym (wykonywanej działalności), bezpośrednio związanej z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej, czyli przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak to jest obecnie. Potem będzie mógł skorzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Należy wyraźnie odróżnić składki społeczne od składek zdrowotnych…, niestety nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną należy odliczyć od podatku (nie od dochodu). Należy nadmienić, iż składkę zdrowotną odliczają przedsiębiorcy, którzy wykazują dochód… zasada jest prosta: nie ma dochodu to nie ma odliczenia i już.

Konstytucja dla Biznesu przewiduje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy uelastyczniają prowadzenie działalności gospodarczej i wprowadzają możliwość zawieszenia działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby prawne, wpisane do KRS mogą zawieszać działalność na czas od 30 dni do 24 miesięcy (art. 23 ust. 2 Prawa przedsiębiorców). Dodatkowo ustawa wprowadza zasadę automatycznego wznowienia działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia, co jest znacznym ułatwieniem. Nowe przepisy przewidują również możliwość zawieszenia działalności na czas określony jak i nieokreślony mimo zatrudnienia pracowników będących na urlopach macierzyńskim lub wychowawczym, co dotychczas nie było możliwe.

Konstytucja Dla Biznesu zakłada powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik będzie mógł np. reprezentować jak i wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców…

 

M.P./2018


 

     


CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
FACEBOOK
portalvip.plwww.marketingvip.pl