News Portal
newsportal.pl info@newsportal.pl
URODA OPINIE FINANSE CAFE NEWSTest przedsiębiorcy
News Portal News Portal News Portal

Test przedsiębiorcy, czyli próba ograniczenia stosowania liniowego podatku stawki 19% PIT

               Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polski w Art. 84 nakazuje - „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Jednocześnie należy mieć świadomość, iż „Daniny publiczne są pobierane w celu finansowania zadań publicznych. Wśród danin publicznych na szczególną uwagę zasługują podatki. W większości państw, także w Polsce, stanowią one podstawowe źródło dochodów budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.”

         Druga strona medalu to przedsiębiorcy, którzy mają prawo jako podatnicy do „kształtowania zobowiązania podatkowego”. Pojęcie to jest ściśle związane z zagadnieniami optymalizacji podatkowej, planowania podatkowego oraz zarządzania podatkami. Pojęcia te wywodzą się głównie z nauk ekonomicznych i dotyczą działań podejmowanych przez podatnika w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Art. 30c. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 3501) określa, iż podatek dochodowy od dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników (ściśle określonych w ustawie) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, a podstawą obliczenia podatku, jest dochód ustalony zgodnie z cytowaną ustawą....

            Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne (w ścisłe określony sposób), wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w ustawie oraz o darowiznę, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Publikacja Rzeczypospolitej w artykule "Fiskus chce uderzyć w liniowy PIT" sugeruje, że rozważane i analizowane są przez organy podatkowe określone działania, dające możliwości testowania, jakie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z definicją ustawy – prawo przedsiębiorców, a jakie funkcjonują głównie dla celów optymalizacji podatków i składek ubezpieczeniowych. Ministerstwo Finansów szacuje, że pozorną działalność gospodarczą prowadzi nawet 166 tys. osób. Korzystając z liniowego podatku – zamiast odprowadzać podatek w wysokości 18 i 32% naliczają 19% podatek od dochodów oraz dużo niższe składki ZUS i jako samozatrudnieni kosztują swoich pracodawców znacznie mniej niż etatowcy.

       Zdaniem większości ekspertów skonstruowanie skutecznego „testu przedsiębiorcy" praktycznie jest niewykonalne. Ministerstwo Finansów najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę, zapowiadając kolejne ustawy i inicjatywy, jednak nie podaje żadnych szczegółów dotyczących nowych konstrukcji podatkowych. Zapowiadając „Test Przedsiębiorcy” i związane z nim czynności kontrolne ustawodawca wywołuje niepokój i wprowadza dodatkową niepewność co do naliczania podatków. Właściwie, kontrolując działalność gospodarczą fiskus już w obecnym stanie prawnym może skutecznie podważać stosowanie rozliczeń dokonanych przy zastosowaniu stawki 19% PIT. Dodatkowo, żaden przedsiębiorca nie będzie się czuł komfortowo wchodząc w spór prawny z organami podatkowymi, który może i wygra w sądzie, bo tak naprawdę dopiero przyszłe rozstrzygnięcia na sali rozpraw sądowych określą zakres stosowania a co za tym idzie skuteczność „testu przedsiębiorcy”.

         Alternatywą dla liniowego podatku 19% jest rozwiązanie, dzięki któremu zapłacimy 9% a nie 19% podatku dochodowego i nie musimy odprowadzać składek do ZUS… i co ważne nie ryzykujemy konfliktu z organami podatkowymi.

Zapraszamy na kr24.eu
M.P. 04.2019 r.

Źródło:
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Art. 30c. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 3501)
  2. P. Felis, Finansowanie zadań publicznych w Polsce pod redakcją, dr Piotr Russel (redaktor naczelny), SGH Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu Warszawa 2017 r. A. Werner, Pojęcie planowania i optymalizacji podatkowej. Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów Zeszyt Naukowy 126 SGH, Warszawa 2013 r.
  3. Rzeczpospolita „Fiskus chce uderzyć w liniowy PIT” http://rz.pl
CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
  • Kontakt
  • Sugestie
  • Uwagi i Opinie
  • Kontakt
  • Archiwum
  • Współpraca
News Portal
35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 11A/316/n

m300.pl