PortalViP
5 info@portalvip.pl 
URODA
OPINIE FINANSE CAFE NEWS


W Nowym Roku nastąpi szereg zmian prawno podatkowych, ponieważ zmienia się praktycznie cały system podatkowy, w pierwszej kolejności należy dostosować firmę do nowelizacji ustawy o VAT.

Uchwalona na początku grudnia nowelizacja ustawy o VAT przedłuża do końca 2018 r. podwyższone w 2013 r. stawki podatku VAT: 8 i 23 proc. Wprowadza również od 1 stycznia 2017 r. cały zestaw nowych przepisów.  Zasadnicza część przewidzianych regulacji to rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów do budżetu. Specjaliści obawiają się „wylania dziecka z kąpielą”, ponieważ przedsiębiorcy będą ograniczać swoja działalność w obszarach w których działa odwrócony VAT. 1Nowela ustawy o VAT ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 pkt proc., czyli o 3,4 mld zł. W tym celu rozszerzone zostanie stosowanie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane. Oznacza to, że od 1 stycznia polscy i zagraniczni podwykonawcy usług budowlanych będą wystawiać faktury bez VAT. Ten zostanie rozliczony przez nabywcę, który nie będzie mógł odliczyć błędnie wykazanego podatku naliczonego. Odwrócony VAT obejmie również podzespoły komputerowe - procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł - bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich. Niestety, nowela ustawy o VAT zmienia również zasady dokonywania zwrotu VAT. W przyszłym roku przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych w ustawie warunków otrzymają zwrot w przyspieszonym terminie 25 dni. Ograniczono również stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Podatnicy składający takie deklaracje 1będą musieli zmienić procedury rozliczania podatku. Dobrą wiadomością jest to iż nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać małe podmioty gospodarcze, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza również dla części podatników obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Od 1 stycznia 2017 r. dostosować się do niego będą musieli dostawcy lub nabywcy towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; podatnicy zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a także podatnicy zobowiązani, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powszechny obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników od 1 stycznia 2018 r. Ustawa nakazuje również obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. 1Zmienione mają zostać przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej, gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe.  W nowelizacji ustawy o VAT zostały również wyraźnie wskazane przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Odmowę rejestracji przewidziano, gdy podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub - mimo podjętych prób - nie można skontaktować się z nim albo z jego pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Do obowiązków urzędów skarbowych będzie należało skontrolowanie czy dany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarcza pod wskazywanym adresem. Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej (na co najmniej sześć kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały); wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje, do których nie doszło. Rozwiązania te mają pomóc w walce z tzw. karuzelami podatkowymi. W znowelizowanej ustawie o VAT przewidziano także surowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.
CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
FACEBOOKwww.marketingvip.pl